Värderingar, Liberalism och Islam


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt     Bok-VLI     Förteckningar  
  Livsåskådningen     Värderingar     Religionerna     Samhället     Statsskicket  

 

Boken 'Värderingar, Liberalism och Islam'

En bok med titeln Värderingar, Liberalism, och Islam har nu publicerats på det elektroniska förlaget vid Linköpings universitet. Den är därmed fritt tillgänglig utan kostnad från denna webbadress . Följande är en kort sammanfattning av innehållet i boken:

Boken beskriver en tolkning av politisk liberalism som här kallas paraliberalism och som betonar värderingarnas betydelse både för individen och för samhället. Till skillnad från många andra tolkningar av liberalismen vill den betona och tydliggöra statens roll i samband med de gemensamma värderingarna. Värderingar ses som en central del av individens autonomi, dvs hennes förmåga till självständigt tänkande och handlande med hjälp av kunskap och förnuft, och styrt av ansvarskännande värderingar och förhållningssätt. Autonomi innebär alltså frihet under eget ansvar.

I begreppet värderingar ingår också människors förhållningssätt i situationer som de möter. Varje människa har sina egna värderingar, men hon förväntas utveckla dem genom deltagande i en värdekultur där värderingar diskuteras, tillämpas och prövas, och där deltagarna kan komma att revidera sina värderingar. Värderingar kan alltså variera efter lokala förhållanden, men paraliberalismen anger två kardinalvärderingar som har övergripande betydelse, nämligen dels omsorgen om individens autonomi, dels också mänsklighetens ansvar för den egna planeten.

Den senare kardinalvärderingen kräver att alla stater samarbetar, vilket ur filosofisk synpunkt betyder att synen på nationsbegreppet och nationalismen behöver omprövas. Autonomibegreppet tillämpas därför inte bara på individer utan också på stater vilka förutsätts styras av värderingar på samma sätt som individer gör det. Vidare förutsätts att stater klargör och försvarar sina samhällsgrundande värderingar, och en nation ses som den huvuddel av statens medborgare som omfattar dessa värderingar. En nationalist är då en person som aktivt verkar för den egna nationens värderingar.

I den sista av bokens fem delar används paraliberalismen som utgångspunkt för studiet av de tolkningar av islam som några framstående islamiska lärde har framfört i böcker och artiklar. Eftersom paraliberalismen är tydligt definierad lämpar den sig bra som bas för meningsutbyte med livsåskådningar som tydligt skiljer sig från liberalismen.


Denna version av sidan lades upp 2022-05-21.