Liberal Kommentar


  sv   en  
 
  Översikt     Aktuellt     Bok-VLI     Förteckningar  
  Livsåskådningen     Värderingar     Religionerna     Samhället     Statsskicket  

 

Förteckning över utsända nyhetsbrev från Liberal Kommentar

Breven visas i omvänd tidsordning, med det senaste brevet först.


2022-09-16: Om boken 'Nationalstaten' av Björn Östbring

I sin nyligen utkomna bok 'Nationalstaten' för Björn Östbring fram den liberala nationalismen som ett livskraftigt alternativ till två ideologier som ofta framställs som varande oförenliga, nämligen dels traditionell liberalism som ser sig som grundad på universella värderingar, dels också den etniskt grundade nationalismen. Denna frågeställning är aktuell på flera sätt, både för den svenska debatten om nationens och nationalismens natur, och för den globala konflikten om huruvida världen ska organiseras i suveräna nationalstater, eller i ett system av imperier och deras vasallstater.

Dessa frågor behandlades också i min bok 'Värderingar, Liberalism och Islam' som kom ut i maj, vilket rapporterades i det förra nyhetsbrevet. Det är intressant att jämföra Östbrings ansats med min, och jag har därför skrivit en kort artikel som beskriver var ansatserna skiljer sig från varandra. Artikeln kan laddas ner kan laddas ner här

Det har nu gått flera månader sedan det förra nyhetsbrevet. Det beror inte bara på den varma sommaren, utan framförallt på att kriget i Ukraina har aktualiserat Rysslands imperialistiska ambitioner på ett så konkret sätt. Detta har påmint om att den liberala demokratin hotas från flera håll: inte bara från religiös integrism och från irrationell populism, utan också från ett nymornat imperietänkande. Det har lett mig till att lägga skrivandet åt sidan, i stort sett, och att istället försöka läsa vad som finns skrivet om detta som man ju trodde hörde historien till. Jag ska återkomma när jag har läst tillräckligt.


2022-05-21: Min bok 'Varderingar, Liberalism och Islam' har nu blivit publicerad

Boken har nu publicerats av Linköping University Electronic Press, vilket betyder att den är allmänt tillgänglig över nätet, och utan kostnad, och att den är registrerad i universitens gemensamma publiceringssystem, DiVA. Den kan laddas ner med följande länk: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1657236/FULLTEXT01.pdf

Arbetet med boken startade på nyåret 2021, och det förklarar varför det har varit rätt tunnsått med artiklar från mig sedan dess. När den nu har blivit sjösatt kommer jag att kunna fokusera på webbplatsen 'Liberal Kommentar', som ju finns på: http://liberalkommentar.se/ och som ska kunna innehålla kommande material med anknytning till bokens ämne och till boken själv. Närmare bestämt: -- fortsatta artiklar i samma stil som förut, men vilka nu kommer att ha bokens olika delar som en utgångspunkt och referensram; -- kommentarer och diskussionsinlägg från läsare av det här nyhetsbrevet, och från andra intresserade; -- reviderade versioner av några artiklar från tidigare år vilka kan må väl av att skrivas om så att de anknyter till boken på ett naturligt sätt. Avsikten är att denna webbplats ska utvecklas till en samlad presentation av den 'paraliberalism' som jag för fram, men en presentation där också motsatta och kritiska synpunkter kommer fram.

I mån av tid kommer jag också att vara intresserad av att ta upp det aktuella och nytillkomna hotet mot den liberala världsordningen, nämligen att doktriner om imperiers särskilda legitimitet har brutit fram, särskilt genom kriget i Ukraina. Det finns ingen anledning att upprepa tankar om det som redan har framförts på andra håll, men jag tror att det som sägs i boken 'Varderingar, Liberalism och Islam' och under beteckningen paraliberalism faktiskt ska kunna tillföra något även på det området.

Fler nyhetsbrev ska alltså komma fortsättningsvis, om inget oförutsett kommer emellan. Jag hoppas att du ska ha tillfälle att ta del av boken, och det vore särskilt roligt om du ville bidra med en publicerbar kommentar eller ett diskussionsinlägg!


2022-03-25: Religionen som drivkraft för frihet, jämlikhet och solidaritet

Frågan om religionen ska vara 'politisk' eller 'opolitisk' aktualiseras med jämna mellanrum, ofta i form av kritik mot ärkebiskop Antje Jackelén och en del av hennes initiativ. Ett helt annorlunda perspektiv på den frågan har givits av den iranske tänkaren och samhällsforskaren Ali Shariati (1933-1977) som var en framträdande person under den turbulenta tiden före Khomeinis makttillträde 1979. Många betraktar honom som den revolutionens läromästare, men hans ideologiska arv är mångtydigt, och flera olika meningsriktningar åberopar honom till försvar för sina respektive synsätt.

En beskrivning av arvet från Ali Shariati ges i en den senaste artikeln på 'Liberal kommentar' vilken har titeln Religionen som drivkraft för frihet, jämlikhet och solidaritet och som går att ladda ner från http://www.liberalkommentar.se/artiklar/237/religionen-drivkraft-frihet.pdf Andra och kortare nyheter följer nedan.

Rekommenderad artikel om en roll som Ukraina spelat för Rysslands utveckling

En artikel av professor Barbara Lönnqvist: // Ryssland förvästligades - av ukrainarna // http://www.sallskapet.org/ostblog/?p=4696

Webbplatsen 'Liberal Kommentar' har kompletterats med mer material

Avsikten är att www.liberalkommentar.se/ inte bara ska innehålla länkar till artiklar (som den ovanstående), utan också innehålla en koncis sammanställning av huvudpunkterna i boken 'Värderingar, Liberalism och Islam'. Vidare byggs den ut med engelskspråklig del, så att varje sida finns i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. Slutligen finns nu preprint av den senaste (och förhoppningsvis sista) versionen av boken tillgänglig från webbplatsen,

Följande är en länk som alltid går direkt till senaste nytt på webbplatsen: http://www.liberalkommentar.se/sv/libkom.aktuellt/


2022-02-25: Vad kan ett liberalt samhälle tillåta sig att göra i självförsvar?

Liberal demokrati ifrågasätts, undergrävs och attackeras på olika håll i världen, och demokratiska stater behöver därför se över vad de kan och vill göra för att försvara sitt sätt att vara. Men då sätter de egna principerna upp en del gränser, eftersom t.ex. censur av ickeliberala åskådningar väl inte kan accepteras. Var går då gränsen för vad den egna ideologin kan tillåta, och finns det någon systematisk formulering av en liberalism som är rustad för sitt eget självförsvar? Och är det isåfall fortfarande en fråga om liberalism? Detta behandlas i min senaste artikel, som har titeln On the Self-Defense of a Liberal State, och som går att ladda ner från http://www.liberalkommentar.se/artiklar/238/self-defense-liberal-state.pdf

Vid slutet av den artikeln finns också en diskussion bestående av ett antal frågor och ifrågasättanden av vissa punkter i innehållet, tillsammans med mina svar på dessa frågor.


2022-01-25: Hur ska man prioritera när livsnödvändiga vårdresurser inte räcker till?

I detta nyhetsbrev kommer den första artikeln i det nya upplägget för webbplatsen 'Argument och Fakta' och artikelserien 'Liberal Kommentar'. Artikeln heter "Tillämpning av Rawls' rättslära på en överbelagd IVA" och behandlar frågan om olika synsätt på hur man ska prioritera mellan patienterna om livsnödvändiga vårdresurser inte räcker för alla som behöver dem. Artikeln finns tillgänglig på http://www.liberalkommentar.se/artiklar/235/rawls-rattslara-overbelagd-iva.html

Detta sker alltså inom ett renoverat upplägg. I nyhetsbrevet för ett år sedan meddelade jag att "Arbetet på Argument och Fakta kommer nu att byta spår ett tag. Under det nya året blir mitt huvudprojekt att renovera materialet på webbplatsen och att integrera det bättre." Detta projekt har alltså nu genomförts i stort sett, och framförallt har jag slutfört skrivandet av en bok som ger en samlad presentation av arbetsresultat från tidigare år. Boken heter "Värderingar, Liberalism och Islam" och finns i en fullständig version som ska vara en referensram för kommande artiklar.

Renoveringen av webbplatsen har inneburit att beteckningen "Liberal Kommentar" kommer att användas både för artikelserien, dess webbplats, och som avsändare för kommande nyhetsbrev. Den nya webbplatsen beskrevs i det förra nyhetsbrevet och den finns på www.liberalkommentar.se Där finns det också en länk för nedladdning av den nya boken. På följande sida http://www.liberalkommentar.se/artiklar/234/forandringar-liberal-kommentar.html finns det en beskrivning av det nya upplägget för artikelserien och webbplatsen.


Denna version av sidan lades upp 2022-05-17.